جلسه اعضای کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت

جلسه اعضای کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت به منظور بررسی و اصلاح اساسنامه دیدبان اشخاص دارای معلولیت، روز پنجشنبه، ۸ حمل مطابق ۲۸ مارچ سال ۲۰۱۹ در دفتر مرکز اجتماعی معلولین برگزار شد
در این نشست، ملاحظات اعضای کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت ابراز گردیده و مورد بحث قرار گرفت. نکات ذکر شده در این جلسه مورد موافقت قرار گرفته و تصمیم اتخاذ گردید تا توسط مرکز اجتماعی معلولین درج اساسنامه گردد

3rd of December

International Day of Persons with Disabilities

On this International Day, let us reaffirm our commitment to work together for a better world that is inclusive, equitable and sustainable for everyone, where the rights of people with disabilities are fully realized
Honest view for disablities

"On this International Day, let us reaffirm our commitment to work together for a better world that is inclusive, equitable and sustainable for everyone, where the rights of people with disabilities are fully realized."

António GuterresUN Secretary-General