برنامه مشوره دهی بازگشایی دیدبان حقوق اشخاص دارای معلولیت افغانستان با ابتکار مرکز اجتماعی معلولین به تاریخ ۳۱ مارچ سال ۲۰۱۹ با اشتراک بیش از صد تن از اشخاص دارای معلولیت و مسئولان مرتبط با مساله معلولین در کابل برگزار شد
این نشست که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، با اجرای سرود ملی ادامه یافت. سپس آقای حمید عزیزی، رئیس اجرائیوی مرکز اجتماعی معلولین با ایراد بیانیه و ابراز نکات مهم در خصوص موضوع مجلس برگزار شده ابراز داشت. ایشان با بیان اینکه حکومت با الحاق به میثاق جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت و تصویب قانون ملی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، مسوولیت دارد تا بسترهای دسترسی معلولین را به امکانات کامل حیاتی مهیا سازد. وی یاد آور شد که حکومت مسولیت دارد تا گزارش چهارساله از وضعیت حقوقی اشخاص دارای معلولیت به سازمان ملل متحد ارائه نماید. لذا ایجاد دیدبان حقوق اشخاص دارای معلولیت با تلاش مرکز اجتماعی معلولین روی دست گرفته شد تا گزارش سایه shadow report را تهیه نموده و مشکلات و ابهامات گزارش حکومتی را برملا سازد
در ادامه آقای محمدالدین قانع، رئیس شهدا و معلولین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین پیرامون اهمیت ایجاد دیدبان صحبت نموده و از نهادهای مرتبط با معلولین خواستار همکاری جدی شد. ایشان با بیان اینکه بسیاری از نهادها در مجالسی مثل جلسه امروز حاضر نمی شوند، درحالیکه کمک های بین المللی مختص به معلولیت را آنها حیف و میل کرده اند. ایشان تاکید کرد که در صورت عدم شفافیت در کارکرد این نهادها ایجاد نگردد، فعالیت های آنان از طریق قانونی متوقف خواهد شد
سپس انجنیر محمد داود سیار، معاون اتحادیه سراسری معلولین راجع به اهمیت انسجام معلولین صحبت نموده و از همگی خواست تا در این راستا همسو و همکار باشند
همچنین در این برنامه تغییرات پیشنهادی معلولین و اعضای کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت نیز تشریح شده و توضیح داده شد. صحبت های آقای سلیمان خیل کوچی، رئیس موسسه روشنفکران بخش دیگر این محفل بود. ایشان اتحاد و اتفاق را مایه و عامل اصلی سعادت و موفقیت معلولین دانسته و از کارکردهای مرکز اجتماعی معلولین ستایش کرد
در پایان مجلس، فرم عضویت دیدبان اشخاص دارای معلولیت برای نهادهای حاضر توضیح داده شد. نشست بازگشایی دیدبان حقوق اشخاص دارای معلولیت با سخنان مولوی حقانی و دعای خیر خاتمه یافت
مولوی حقانی که خود نیز معلول است و ریاست شورای نخبگان یکی از نواحی کابل را عهده دار است گفت: اتحاد، تخصص و توانمندی در میان معلولین وجود دارد. اما تبارز آن در سطح عمل نیازمند انسجام بیشتر می باشد
در ختم نشست، از حاضرین با صرف نان چاشت پذیرایی شد
Special routines for women.

Special programs for the Women with Disabilities

  • •Creation of community councils of Women with Disabilities and lobbying at the women networks and government levels for inclusion of Women with Disabilities 
  • Establishing a women sub-­committee in the ACPD and capacity building and supports to the women councils 
  • Referral Services , Access to Information and Business plan development
Socio-Economic incusion

Basic Education Supports for PwDs

  •  Short courses on school subjects, computer and language , Home­based education supports for person with severe disabilities and Counseling and Referral to other educational facilities.
  • CCD Scholarship Program for PwDs
  • Fees Contribution Towards Higher Education for PwDs and Access to information